Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU?

1. panel: PRAVNI VIDIK


1. PANEL: PRAVNI VIDIK, dvorana A: 11:20 do 12:20

V prvem panelu posveta bo govora o pravnem vidiku vstopa Hrvaške v EU, vlogi akreditacije, ustanavljanju podjetij na Hrvaškem, zavarovanju poslov oz. terjatev in obveznosti, reševanju gospodarskih sporov in drugih aktualnih temah.

Robert Geisler, samostojni pravni svetovalec, Pravna služba GZS
Ustanovitev podjetja in poslovnih enot na Hrvaškem
Postopki ustanavljanja in upravljanja gospodarskih družb in podružnic na Hrvaškem so podobni postopkom v Sloveniji vendar pa obstajajo bistvene razlike. Ustanavljanje gospodarskih družb na Hrvaškem ureja Zakon o trgovinskih družbah, v skladu s katerim lahko tuja podjetja in fizične osebe ustanovijo javno trgovinsko družbo, komanditno družbo, tiho družbo, delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo. Tuja podjetja se lahko odločijo tudi za ustanovitev podružnice, ki je sestavni del matične družbe.
Lidija Švaljek, direktorica, Center za poslovne informacije, HGK
Pravni in gospodarski aspekt članstva RH v EU
Gospodarsko pravo v Republiki Hrvaški ureja Zakon o gospodarskih družbah, ki je v veliki meri izdelan po vzoru nemške zakonodaje.Med pogajanji so bile v zakon uvedene nekatere spremembe, ki so del novosti, povezanih z evropskim pravom družb. Z dnem pridružitve Republike Hrvaške EU se bosta uvedli dve novi obliki družbe - evropska družba in evropsko gospodarsko interesno združenje. Med pogajanji o pristopu Republike Hrvaške k EU je bila ob usklajevanju zakonodaje na tem področju pozornost posvečena spremenjenim pogojem, ki družbam omogočajo hitrejši in lažji vstop na trg, nižje stroške sprožitve stečajnega postopka ipd.
dr. Boštjan Godec, direktor, Slovenska akreditacija
Vloga akreditacije pri prostem pretoku blaga in sodelovanje Slovenije in Hrvaške na področju akreditacije
Slovenska akreditacija izvaja vse postopke akreditiranja na mednarodno primerljiv način v skladu z zahtevami evropske Uredbe 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga in v skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17011 ter pravili mednarodnih združenj za akreditacijo. Podpisane ima vse sporazume o medsebojnem priznavanju akreditacij, kar pomeni, da so akreditacijske listine, ki jih izdajamo, veljavne in sprejete v mednarodnem prostoru.
mag. Biserka Bajzek Brezak, direktorica, Hrvaška akreditacijska agencija
Vloga akreditacije pri prostem pretoku blaga in sodelovanje Slovenije in Hrvaške na področju akreditacije
V pristopnem postopku je Hrvaška uskladila svojo zakonodajo s pravnim redom EU in vzpostavila nacionalno tehnično infrastrukturo za kakovost v skladu z najboljšo evropsko prakso in pravili, ki omogočajo prost pretok proizvodov. Za dinamičen in celovit razvoj akreditacije v Evropi je zelo pomembno sodelovanje med akreditacijskimi organi v skladu z evropsko uredbo, za kar sta HAA in SA zgleden primer. To je dobra podpora za razvoj poslovnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško pri izmenjavi proizvodov in storitev ter izvajanju skupnih projektov v interesu obeh držav.
Marko Djinović, direktor, Pravna služba GZS
Pravni vidiki vstopa na tuje trge
Prodor na tuje trge je povezan s številnimi dodatnimi tveganji, s katerimi morajo stranke računati in jih obvladovati, če želijo zagotoviti pravno-varno poslovanje. Cilj je torej minimiziranje tveganj in maksimiranje koristi. Za dosego tega cilja je ključno, da stranke v prvi fazi, še preden vzpostavijo formalen kontakt, proaktivno delujejo zlasti z zbiranjem relevantnih podatkov o ciljnem tržišču, poslovnem partnerju in njegovi boniteti, podatkov o poslovnem okolju, deželnem tveganju (country risk) ipd. To jim kasneje omogoča postavitev določitev realnih ciljev oziroma okvirjev poslovanja, kar je pomemben dejavnik za izogibanje morebitnim kasnejšim sporom.
Igor Knez, namestnik direktorja za zakonodajo s področja gospodarstva, Pravna služba GZS
Zavarovanje obveznosti in izterjava terjatev na podlagi instrumentov EU
Upravljanje tveganj je pomemben del poslovne odločitve vsakega podjetja, še posebej pri vstopu na nove, nepoznane ali nepredvidljive trge. Pri tem mora podjetje upoštevati številne okoliščine in informacije, ki lahko bistveno prispevajo k oceni poslovnega partnerja, njegovega načina poslovanja in okolja v katerem posluje. Največkrat ovire pri vstopu na tuje trge predstavljajo nepoznavanje pravnih in ekonomskih posebnosti držav in načina poslovanja podjetij iz teh držav. Dodatna ovira je tudi negotovost izterjave zapadlih obveznosti njihovih poslovnih partnerjev v tujini. Ob vstopu Hrvaške v EU je dobro poznati instrumente, ki jih na področju varovanja upnikov pri čezmejnem poslovanju ponuja evropski pravni red.
Ladislav Artnik, predsednik uprave SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA
Zavarovanje pred neplačilom kupcev
Pri obravnavanju kupcev zavarovancev so zavarovalnice v zadnjih letih bolj pozorne na kazalce zadolženosti in na trende podjetij. Posledično se izvajajo pogostejši monitoringi kupcev, panog in držav. Kar zadeva hrvaški trg so se plačilni roki v zaostreni gospodarski situaciji nekoliko podaljšali, vendar večji problem predstavljajo podjetja, ki imajo vse račune blokirane in ne morejo plačevati svojih obveznosti. Bonitetne informacije o hrvaških podjetjih so obširne in lahko dostopne, žal so včasih neverodostojne (ponarejene). V zadnjem času se je na Hrvaškem namreč večkrat zgodilo, da so kmalu po dobavi blaga takšne firme prenehale poslovati.
Bojan Grabec, predsednik Združenja zavarovalnih posrednikov pri GZS PTZ
Primeri zavarovanja na Hrvaškem
Na Hrvaškem je Zakon o zavarovalništvu že prilagojen in ustrezne določbe zakona začnejo veljati s pristopom Hrvaške v EU. Nekaj usklajevanj poteka še na področju solventnosti (kar je odprto tudi še na nivoju EU), garancijskih in varnosti pokojninskih shem ter potreb po večjem izobraževanju in informiranju potrošnikov. V primerjavi s Slovenijo sta prisotnost in tržni deleži tujih zavarovalnic precej višja. Po vstopu Hrvaške v EU se bodo verjetno reorganizirale oz. prilagodile novi situaciji in s tem optimizirale svoje poslovanje.
Nejc Lahne, strokovni sodelavec Stalne arbitraže pri GZS in pravni svetovalec v Pravni službi GZS
Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov
Za dobro opravljeno delo podjetniki utemeljeno pričakujejo dogovorjeno plačilo. Vse prepogosto pa se zgodi, da pot do plačila zahteva predhodno razrešitev spora, ki lahko pomeni dolgo in nepredvidljivo pot. Dejstvo je, da dolgotrajni sodni postopki podjetja »izčrpavajo« in da zato poslovna praksa išče alternativne sodnemu (državnemu) sistemu reševanja sporov. Pri tem se, zaradi številnih prednosti, ki jih ponuja, vse pogosteje odločajo za reševanje sporov prav z arbitražo.

 
Partnerji:        Pokrovitelj posveta: